Ana sayfa Hikayeler Aşka Kâbil Dil Mi Yok Şehr Içre Yâ Dilber Mı Yok

Aşka Kâbil Dil Mi Yok Şehr Içre Yâ Dilber Mı Yok

10

Şeyhülislam Yahya’nın muhteşem bir şiirini sizlerle paylaşıyoruz.
Açıklaması ise, divan şiirinin günümüzdeki üstadı Hayati İnanç hocamızdan…

Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mi yok

Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok

Gonca-i dil açılıp hâtır nice şâd olmaya

Bâğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok

Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye

Söyledir mi yok cihânda bilmezin söyler mi yok

Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la’l eder

Afitâb-i feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok

Niçin ebkâr-i ma’ânî beslemez erbâb-i nazm

Yoksa Yahyâ gibi üstâd-i sühan-perver mi yok